top of page

REGULAMIN SKLEPU 

Regulamin i polityka prywatności sklepu One Shirt

 

Poniższy regulamin i polityka prywatności określają zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.oneshirt.com oraz zasady zawierania umów sprzedaży produktów.

 

Słowniczek:

 

 1. Sprzedawca, administrator – właścicielem, administratorem sklepu i administratorem danych osobowych działającym pod adresem www.oneshirt.pl jest Anna Motylewicz-Pawlak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą One Shirt Anna Motylewicz-Pawlak, ul.Dębowa 40 75-685 Koszalin, nip:  669-155-30-92, regon: 321423309, shop@oneshirt.pl, nr telefonu do kontaktu +48 690150881.

 2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

 3. Sklep internetowy/sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.oneshirt.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od sprzedającego towary.

 4. Produkty/towary – rzeczy ruchome, prezentowane w sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

 5. Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, za pomocą której klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w sklepie zakupu towarów.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

1. Sklep internetowy One Shirt prowadzony jest przez Sprzedającego. 
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. 
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta.  
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. 
5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.  
6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. . Kolory przykładowych modeli na zdjęciach na stronie sklepu internetowego mogą różnić się od rzeczywistych kolorów, wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień, a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.

7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu. 
8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

 

II. Zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego.

 

1. Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. składając zamówienie klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Informacje podane w formularzu rejestracji oraz w formularzu zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych klienta, sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
3. Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez klienta podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
4. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez klienta towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego lub możliwy do wyprodukowania przez Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego towaru. W przypadku braku towaru, bądź braku możliwości wyprodukowania zamówionego towaru, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru – zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. w przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez klienta zapłata za zamówiony towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez klienta o anulowaniu zamówienia.

 

III. Składanie zamówień.

 

1. Złożenie zamówienia przez klienta możliwe jest po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych czynności tj. po:
a) poprawnym wypełnienie formularza „zamówienie” na stronie internetowej sklepu,
b) zapoznaniu się z regulaminem sklepu,
c) akceptacji regulaminu sklepu.
2. złożenie zamówienia przez klienta oznacza akceptację niniejszego regulamin.

 

IV. Realizacja zamówień.

 

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 2. . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, gdy:
  – formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony,
  – w formularzu zamówienia nie zostały podane wszystkie niezbędne dane,
  – zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego regulaminu,
  – gdy cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki sprzedawcy lub błędu systemu.

 3. Orientacyjny termin wysyłki zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty wpłynięcia zapłaty za zamówienie na konto Sprzedającego (chyba, że wybrana została forma płatności "za pobraniem"). W przypadku, kiedy przewidywany czas realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu (ze względu na dostępność towaru), Sprzedający niezwłocznie poinforujme Zamawiającego o możliwym opóźnieniu.

 4. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

 5. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

 6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

 7. Dowód zakupu przesyłany jest drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.

 

 

V. Dokonywanie płatności, ceny.

 


1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:  
a) podawane są w złotych polskich,  
b) zawierają podatek VAT, 
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów wynikających z innej niż przelew bankowy formy płatności ("za pobraniem" lub "PayPal"). 
2. Koszt dostawy towaru do Zamawiającego na terenie Polski i UE pokrywa Klient.
3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar: 
a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem); 
b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:


Właściciel rachunku: One Shirt Anna Motylewicz-Pawlak
mBank
Numer rachunku: PL83 1140 2004 0000 3102 8407 7094

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz numer zamówienia.


c) przelew bankowy, płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności paypal, obsługiwany przez firmę paypal (europe) s.à r.l. & cie, s.c.a. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji z systemu paypal o dokonaniu płatności przez klienta).
d) przelew bankowy, płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności payu, obsługiwany przez firmę payu s.a. z siedzibą w poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji z systemu stripe o dokonaniu płatności przez klienta).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  
4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

 

VI. Dostawa zamówionego towaru.

 

1. Zamówiony towar sprzedawca będzie realizował w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
2. Wysyłka jest realizowana od 1 do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym oraz od 1 do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności gotówką za pobraniem.
3. Koszt dostawy (wysyłki) towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. kurier, paczkomat) i sposobu płatności wybranego przez klienta (np. za pobraniem). oferujemy darmową dostawę na terenie polski przy zamówieniach powyżej 600zł.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
5. Każda przesyłka jest kontrolowana przez Sprzedawcę i poprawnie zapakowana. zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z towarem, sprawdził jej stan. w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazane jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
6. Klient (kupujący) każdorazowo udziela sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do przesłania mu zakupionego towaru przez firmy świadczące usługi pocztowe lub firmy kurierskie.
7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych po tym terminie klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do sprzedającego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. w takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia towaru.
8. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.
9. W przypadku zamówienia poza teren Polski, koszt wysyłki naliczany jest indywidualnie, w zależności od kraju docelowego. Koszt możesz sprawdzić przechodząc z pułapu koszyka do etapu finalizacji zakupu i wybierając z listy rozwijanej pożądany kraj, do którego ma zostać dostarczone twoje zamówienie.
10. W przypadku zamówienia za granicę, czas doręczenia zależy od kraju docelowego. Paczki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS jeżeli interesuje Cię przybliżony czas doręczenia, napisz do nas na adres shop@oneshirt.pl Ważne: zamawiając poza granice Unii Europejskiej, Odbiorca musi liczyć się z możliwością naliczenia dodatkowych opłat związanych z podatkami oraz odprawą celną, które będzie zmuszony uiścić przed odbiorem paczki. za wspomniane dopłaty nie odpowiadamy i nie będą one refundowane. Wszelkie wątpliwości związane z odprawą celną oraz ewentualnymi kosztami są dostępne w lokalnym urzędzie celnym w miejscu docelowym.

 

VII. Zwrot zakupionego towaru.

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
2. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, zapakowany w oryginalne opakowanie. Towar musi być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami (metki i wszystkie użyte zabezpieczenia) oraz formularzem zwrotu 
na adres: One Shirt, ul. Franciszkańska 20, 75-254 Koszalin
5. Towar wykonywany na specjalne zamówienie, tj. na wymiar, z usługą customize naniesienia personalizowanego haftu, bądź według indywidualnych ustaleń, nie podlega zwrotowi.
6. Zwracany towar nie może posiadać oznak użytkowania i zapachów. 
7. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do Konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. 6.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
9. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru tj. koszt opakowania i odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

Procedura zwrotu towaru

1. Wydrukuj i wypełnij kartę zwrotu. jeżeli nie masz możliwości wydruku, wypisz kartę ręcznie.
2. Produkty wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami zapakuj bezpiecznie, dołącz dokładnie wypełnioną kartę zwrotu i dowód zakupu, który był dołączony do otrzymanego zamówienia. Jeżeli zwracasz tylko część zamówienia, odeślij jedynie produkt bez akcesoriów i paragonu.
3. Towary zwracane prosimy kierować na adres:

One shirt
ul. Franciszkańska 20, 75-254 Koszalin

Tel. 690150881


lub


paczkomat KOS10M

Ul. Monte Cassino 28

75-412 Koszalin

tel. 690150881

4. Zwrotu wpłaty dokonamy w przeciągu 7 dni od daty przyjęcia zwrotu. Forma zwrotu środków będzie taka sama jak forma dokonanej przez państwa płatności.
 

 

VIII. Reklamacja towaru.

 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar z dowodem zakupu na adres:


One shirt
ul. Franciszkańska 20, 75-254 Koszalin

Tel. 690150881


lub


paczkomat KOS10M

Ul. Monte Cassino 28

75-412 Koszalin

tel. 6901508813. Klient powinien podać w karcie reklamacji dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem.
4. Koszty przesyłki pokrywa w całości Klient.

5. Czas rozpatrywania reklamacji to 7 dni kalendarzowych od dostarczenia produktu.

Procedura reklamacji towaru:

1. Wydrukuj i wypełnij kartę reklamacji. Jeżeli nie masz możliwości wydruku, wypisz kartę ręcznie.
2. Zapakuj reklamowany produkt, dołącz dokładnie wypełnioną kartę reklamacji i fakturę/paragon (dowód zakupu który był dołączony do otrzymanego przez ciebie zamówienia).

 


 

IX. Polityka prywatności. Ochrona danych osobowych. Pliki cookies.

 

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych(dalej zwany “Administratorem”) wyłącznie w celu zawarcia umowy sprzedaży.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
5. Dane osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dz.urz.ue.l nr 119, str. 1) (dalej również „rodo”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej „danymi osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
7. Cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
– zawarcie i realizacja umowy sprzedaży – dane osobowe potrzebne są do realizacji zamówienia Klienta i wykonania zawartej umowy, a w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Klienta wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tej sprawie;
– przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
– dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;
– wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów m.in. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
– prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
8. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów podane przy składaniu zamówień w sklepie internetowym, w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres(ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby(jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej(nip).
9. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
– wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych;
– dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (m.in. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (m.in. w przypadku, gdy byłyby one przetwarzane niezgodnie z prawem);
– cofnięcia każdej wyrażonej administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
10. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności klienta w ramach sklepu internetowego).
11. Dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania.
12. Dane osobowe będą przechowywane dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
13. Stosowana przez Administratora technologia plików cookies zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej sklep internetowy. poniższe postanowienia regulaminu odnoszą się do osób, które korzystają ze sklepu internetowego, niezależnie czy pozostają jego Klientami (składają zamówienia) , zwane dalej „osobami odwiedzającymi”.
14. Pliki cookies – to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia osoby odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których sklep internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące sklepu internetowego(m.in. na temat tego, które strony były odwiedzane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora osoby odwiedzającej umożliwia działanie aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji osoby odwiedzającej.
15. Dane zbierane przez pliki cookies. Osoba odwiedzająca korzystająca ze sklepu internetowego, w którym stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację osoby odwiedzającej). W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w sklepie internetowym.
16. Podstawa prawna korzystania z plików cookies. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osobę odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o osobach odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach regulaminu na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji osób odwiedzających.
17. Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej korzystanie ze sklepu internetowego, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać.
18. Pliki cookies wykorzystywane w sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla komputera lub innego urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W sklepie internetowym używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym osoby odwiedzającej do momentu opuszczenia sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania(przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu osoby odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia z przeglądarki internetowej.
19. Analiza i statystyka. Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, itd. korzystamy w tym zakresie z google analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy google llc. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi google analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych.
20. Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak facebook pixel, by kierować do ciebie reklamy. wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w twoim przypadku z pixela facebooka.
21. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
– certyfikat ssl na stronach sklepu internetowego, na których podawane są dane osobowe.​

 

X. Newsletter. Regulamin.

 

1. Postanowienia ogólne:
a) Niniejszy regulamin usługi newsletter, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą newsletter”) przez Administratora usługi.
b) Administratorem usługi jest One Shirt Anna Motylewicz-Pawlak z siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Dębowa 40 , nip: 669-155-30-92, regon: 321423309
c) Do korzystania z usługi newsletter konieczne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).
2. Przedmiot usługi newsletter:
a) usługa newsletter polega na przesyłaniu przez administratora usługi na podany przez klienta adres e-mail wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.oneshirt.pl w tym także promocji.
b) Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi newsletter z administratorem usługi udostępnia swój adres e-mail podany w formularzu newsletter w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniu powyższym.
c) Rozpoczęcie świadczenia usługi newsletter następuje po zawarciu umowy o korzystanie z usługi.
3. Warunki korzystania z usługi newsletter:
a) Usługa newsletter jest całkowicie bezpłatna.
b) Korzystać z usługi newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej www.oneshirt.pl w części dotyczącej newsletter (np. wyskakujące okienko lub zaznaczenie zgody przy podsumowaniu zamówienia) poda swój adres e-mail, a następnie potwierdzi przyciskiem „subskrybuj” lub zaznaczeniem zgody w okienku wyboru przy podsumowaniu zamówienia. kliknięcie przycisku „subskrybuj” lub zaznaczenie okienka wyboru powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do administratora usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi newsletter.
c) Wiadomości wysyłane w ramach usługi newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Administratora usługi może stanowić naruszenie prawa.
4. Czas trwania usługi newsletter:
a) Umowa o korzystanie z usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
b) Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi newsletter. wypowiedzenie to ma skutek natychmiastowy.
c) Osoba korzystająca z usługi newsletter wypowiada umowę o korzystanie z usługi poprzez skierowanie oświadczenia na adres e-mail: shop@oneshirt.pl, pocztą tradycyjną na adres administratora usługi podany w postanowieniu ogólnym lub poprzez link w dowolnym mailu z usługi newsletter (“wypisz się”).
d) Administrator usługi ma prawo do usunięcia nieistniejącego lub nieprawidłowego adresu e-mail podanego przez Klienta.
e) Administrator usługi może w każdej chwili zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy poczty elektronicznej.
5. Dane osobowe w usłudze newsletter:
a) Administrator usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi newsletter.
b) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi newsletter.
c) Dane osobowe są przetwarzane przez administratora usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi newsletter – informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie.
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi newsletter.
e) Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi newsletter.
f) Administrator usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
g) Dane osobowe dotyczące klientów są chronione przez Administratora usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
h) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi newsletter nieuregulowanych w regulaminie usługi newsletter stosuje się odpowiednie zapisy polityki prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.oneshirt.pl/regulamin.
6. Reklamacje usługi newsletter:
a) Reklamacje dotyczące usługi newsletter należy składać na adres e-mail: shop@oneshirt.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora usługi podany w postanowieniu ogólnym.
b) W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
c) Administrator usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

XI. Odpowiedzialność sprzedawcy.

 

Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z regulaminem dokonania zamówienia przez klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

XII. Klauzula salwatoryjna.

 

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne, postanowienie takie będzie traktowane jako niezastrzeżone i jednocześnie nie wpływające na ważność, skuteczność i wykonalność wszelkich innych postanowień regulaminu. Takie sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być zastąpione postanowieniem ważnym, które w możliwie najbardziej zbliżony sposób odzwierciedla ekonomiczny cel postanowienia uznanego za

sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne.

 

 

 

 

 

 

XIII. Dane kontaktowe.

 

One Shirt Anna Motylewicz-Pawlak

Ul. Dębowa 40

75-685 Koszalin

 

www.oneshirt.pl

shop@oneshirt.pl

@one_shirt

+48 602131892

bottom of page